Elaborat o energentskoj efikasnosti

Energetski elaborat je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade i obavezno ga moraju imati sve nove zgrade, postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju, u procesu dobijanja građevinske dozvole.

Ukoliko želite izradu energetskog elaborata, možete nas kontaktirati.

Close Menu